Dyttestolg%C3%B8y
loader
Dyttestolg%C3%B8y

Digital endringsledelse handler om mennesker

Mange bransjer går gjennom digital disrupsjon. Vi leser om kunstig intelligens, Internet of Things, roboter og Big Data. Det er avgjørende å følge med, men mange blir også for opphengt i teknologisiden. Da kan du gå glipp av det viktigste: de ansattes endringsprosess og evne til transformasjon. 

Denne påstanden understøttes av en global undersøkelse som Harvey Nash og KPMG har gjennomført blant IT-ledere:

- Det største hinderet for digital suksess er mangelen på en positiv endringskultur (43 %)


- Det er krevende å implementere ny teknologi (39 %)


- Manglende avkastning på digitale investeringer (36 %)


- Utfordring med å få tak i de rette talentene (31 %) nevnes også som et stort hinder for digitaliseringsarbeidet


Konkurransesituasjonen gjør at du som toppleder selvfølgelig må ha en kostnadseffektiv drift. Dette krever smarte investeringer i teknologi og automatisering.  Med digital endringsledelse menes endringsledelse gjennom bruk av teknologi, med mål om å øke lønnsomheten eller redusere risikoen i selskapet. Hva slags endringsprogrammer din virksomhet skal gjennomføre avhenger av bedriftens målsettinger, digital strategi og gapet mellom nåværende situasjon og målbildet. 

I de fleste bransjer skjer en gradvis omlegging til mer automatiserte prosesser, selvbetjening, robotisering og bruk av kunstig intelligens. Hva er så de viktigste lederegenskapene for å lykkes med digital endringsledelse?

Tore Berntsen, daglig leder i Markedspartner AS, sier at det er viktig å skille lederegenskaper fra kunnskap om spesifikk teknologi. Teknologiinnsikt i seg selv gir ingen kommersiell verdi for virksomheten. Du er avhengig av å kombinere innsikten med gode lederegenskaper som er mer generelle og langsiktige enn teknologikunnskapen.
 
Paul J. H. Schoemaker og Steven Krupp, fra Decision Strategies International, har kommet fram til seks viktige lederegenskaper i boken: «Winning the Long Game: How Strategic Leaders Shape the Future».  

Seks viktige lederegenskaper:

1. De beste lederne klarer, på bakgrunn av en konstant overvåkenhet og skanning av omgivelsene, å forutse trender tidligere og tydeligere enn konkurrentene. Grunnen er at de har oppmerksomheten utover, og ikke bare innover i egen virksomhet. De kan da tidligere ta strategiske grep og skaffer seg en konkurransefordel i markedet.

2.  Dyktige ledere slår seg aldri til ro med nåsituasjonen. De setter seg hele tiden nye mål, de utfordrer organisasjonen og setter spørsmålstegn ved valg av strategi og bruk av teknologi. De gir talentene utfordringer og handlingsrom som de vokser på. De beste utfordrer forretningsmodellen og utforsker hvorvidt hele eller deler av forretningsmodellen kan digitaliseres. Dyktige ledere utfordrer også kultur og samhandlingsmønstre.

3. Endringsledere må klare å tolke komplekse sammenhenger og data. Digitale løsninger gir muligheter til å fange store mengder data i sanntid. Det gir omfattende informasjon om kunders digitale atferd, og sikrer at beslutninger kan baseres på målgruppens faktiske behov.

4. Dyktige ledere setter av nok ressurser til evaluering. De sikrer seg tilgang på digital informasjon om effekten av endringsprosessen. De påser at medarbeiderne har forutsetninger for å endre atferd; at de ikke mangler kompetanse, ressurser, arbeidsverktøy eller tilgang på styringsinformasjon. 

5. En av de viktigste ferdighetene i endringsprosesser er evnen til å lære. Ledere som ønsker å skape en innovasjonskultur i sin bedrift, må oppmuntre til læring gjennom å prøve og feile. Snarere enn å straffe, oppmuntrer lederne medarbeidere som mislykkes med eksperimenter. Gjennom å dokumentere forsøket og resultatene av det, vil medarbeiderne lære og kunne anbefale justeringer til neste forsøk.

Gode endringsledere ser på endrede rammebetingelser som en mulighet, ikke en trussel. Toppledelsen og styret må ha strategisk og kommersiell forståelse for teknologi. Men de kommer ikke langt med teknologiforståelse dersom de ikke evner å gi retning, motivere medarbeidere, sikre lønnsomhet og grunnlag for vekst. I en teknologidrevet verden er det fremdeles behov for de grunnleggende lederegenskapene.

Det handler om mennesker.loader